Ekologie, hydrogeologie a vodní hospodářství

Zabýváme se poradenskou a inženýrskou činností v oblastech ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství. Disponujeme širokou škálou měřící techniky a technickými zařízeními pro reprezentativní odběry všech druhů vzorků. Terénní práce jsou podporovány hardwarovým i softwarovým vybavením pro komplexní vyhodnocení získaných dat.

Prevence, kontrola a realizace

Zajišťujeme veškeré fáze řešení, od prevence (studie, havarijní plány, ekologické audity, zkoušky těsnosti, apod.) přes kontrolu (průzkum, monitoring, supervize, legalizace studní, příprava žádosti o integrované povolení, apod.) až po realizace (sanace, izolace, rekultivace, revitalizace, apod.).

Nabídka služeb

  • Geologický a hydrogeologický průzkum (zdroje podzemních vod, průzkumy, hydrogeologická posouzení)
  • Vodní hospodářství (projekty studní, povodňové plány, ochrana vodních zdrojů, likvidace srážkových vod)
  • Poradenství & služby ohledně životního prostředí (audity, posudky, hodnocení vlivu staveb, základní zpráva k žádosti o integrované povolení)
  • Sanace zemin, podzemních vod a půdního vzduchu (sanace, a kontrola, supervize)
  • Skládky odpadů (návrh, vybudování a provoz monitoringu, odstraňování, rekultivace, hodnocení)

Současně poskytujeme soudní znalectví v oborech ochrany přírody a vodní hospodářství. Zkoušky těsnosti náhradním způsobem provádíme podle §3a odst. 2 písm.a) a b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. Dále nabízíme i další služby v oblasti životního prostředí.

Činnosti firmy

Výběr služeb

  • Podklady pro legalizaci studní – hydrogeologické vyjádření k povolení k nakládání s podzemními vodami, projekt studny pro územní či stavební povolení popř. pasporty studní. Ověření vydatnosti studní a kvality podzemní vody, zpracování hydrogeologických podkladů pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje.
  • Posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí – hydrogeologické posudky, realizace vsakovacích zkoušek. Hydrogeologická vyjádření k vypouštění odpadních vod z domovních čistíren do vod podzemních.
  • Hydrogeologická vyjádření k využití energetického potenciálu podzemní vody při budování tepelných čerpadel.
  • Realizace průzkumných prací a monitoringu kvality horninového prostředí v rámci zákona o integrované prevenci. Zpracování Základní zprávy k žádosti o integrované povolení. Hodnocení rizik ekologické újmy a zpracování analýzy rizika na zdraví obyvatel a ekosystémy.

Provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem nádrží, potrubí nebo prostředků pro dopravu podle Vyhlášky č. 175/2011 Sb.

Aktuality | Související odkazy | Napište nám | Kontakt | Certifikace | Reference | Profil společnosti

 

 

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png