Drobečková navigace

ENVI-AQUA > NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB

 Geologický a hydrogeologický průzkum

 • vyhledávaní a vybudování zdrojů podzemních vod 
 • průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod
 • inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy pro stavby
 • hydrogeologická posouzení (studny, vrty, zasakování atd.)
 • základní zprávy k žádosti o integrované povolení

Monitorovací systémy znečištění podzemních vod

 • Supervizní činnost
 • Kontrola průběhu a výsledků průzkumných a sanačních prací

Poradenství a služby v životním prostředí

 • ekologické audity a vyhodnocování ekologických rizik
 • hydrogeologické posudky
 • hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (EIA) - zpráva k žádosti o integrované povolení
 • zkoušky těsnosti náhradním způsobem

Sanace zemin, podzemní vody a půdního vzduchu

 • sanace starých ekologických zátěží 
 • likvidace havarijního znečištění zemin a podzemní vody
 • kontrolní a supervizní činnost při sanacích

Vodní hospodářství

 • ochrana vodních zdrojů a návrhy ochranných pásem
 • vypracování povodňových plánů obcí, okresů a povodí
 • posudky a projekty studní, zásaků, odvodnění
 • likvidace srážkových vod vsakem

Tepelná čerpadla IVT

 • vypracování hydrogeologického vyjádření
 • vypočítání tepelné ztráty a zpracování nabídky
 • realizace tepelných čerpadel země-voda, vzduch-voda, vzduch-vzduch

Problematika skládek odpadů

 • návrhy, vybudování a provoz monitorovacích systémů skládek
 • odstranění a rekultivace skládek
 • výběr a hodnocení lokalit skládek odpadů
 Další služby
 • soudní znalectví v oboru ochrany přírody a v oboru vodní hospodářství
 • zkoušky těsnosti podle §3a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění
 • další služby v oblasti životního prostředí
K realizaci nabízeného spektra služeb disponuje společnost ENVI-AQUA, s.r.o. veškerou terénní měřící technikou a technickými zařízeními pro reprezentativní odběry všech druhů vzorků. Terénní práce jsou podporovány hardwarovým i softwarovým vybavením pro komplexní vyhodnocení získaných dat.
 
V případě jakýchkoli požadavků či dotazů jsou specialisté společnosti ENVI-AQUA, s.r.o. k dispozici na telefonních číslech, faxovém čísle či elektronické adrese.

Aktuality | Související odkazy | Napište nám | Kontakt | Certifikace | Reference | Profil společnosti

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png