Ekologie

Hydrogeologie

Vodní hospodářství

Služby pro životní prostředí

ENVI-AQUA, s.r.o., Blatného 1, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615, E-mail: enviaqua@enviaqua.cz

Certifikace

 

Politika kvality a environmentu společnosti ENVIA-AQUA, s.r.o.

 

Těžiště strategie společnosti ENVI-AQUA, leží v aktivním působení v oblasti ekologie, hydrogeologie a vodního hospodářství na zákazníky v širším regionu Moravy. Nedílnou součástí strategie organizace je kvalita poskytovaných služeb a ochrana životního prostředí. Cílem organizace je zajistit všestrannou spokojenost zákazníků službami, které uspokojí jím definované požadavky, požadavky legislativy a budou ve shodě s příslušnými platnými normami a předpisy.

Stanovené cíle budou dosaženy jen za předpokladu, že:

 

 •   Každý pracovník organizace bude využívat svoje znalosti a schopnosti v plné míře při plnění stanovených úkolů a bude je nadále prohlubovat a rozvíjet.
 •   Všechny činnosti s vlivem na kvalitu budou prováděny systematicky, správně, s plnou odpovědností a s přesvědčením, že kvalita produktu je prvořadá.
 •   Při kontaktu s okolím organizace budou uplatňovány znalosti, formy jednání a vystupování tak, aby výsledek jednání vždy vedl ke zvyšování loajality zákazníků. Dodržování sjednaných termínů je prvořadou podmínkou.
 •   Systém plánování a efektivity řízení procesů bude úžeji spojen se signalizovaným vývojem potřeb zákazníků.
 •   Navržené ceny za produkty budou konkurenceschopné a přinesou odpovídající zisk a tím i nové prostředky, nutné pro uspokojení potřeb pracovníků organizace a ostatních zainteresovaných stran.
 •   Zaměstnanci organizace se plně ztotožní s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů a služeb a životního prostředí.
 •   Rozvíjením odborných a technických kapacit společnosti dojde k dalšímu zvyšování kvality a k rozšíření záběru nabízených služeb.
 •   Bude podporováno neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků společnosti, a to systémem kurzů a školení i vysíláním na odborné semináře.
 •   Všichni zaměstnanci budou působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
 •   Budeme působit na snižování dopadů na životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím našich služeb a výrobků.
 •   Budeme klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.

V Brně dne: 5. 1. 2021 Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D., jednatel společnosti

Politika kvality a environmentu (soubor ve formátu .pdf)