Drobečková navigace

ENVI-AQUA > REFERENCE

REFERENCE

Stručný přehled významných zakázek, realizovaných od roku 2012:

 

1. Skládky odpadů - průzkum, hodnocení 

Název zakázky: Uhy, skládka – hydrogeologické posouzení

Rok realizace:  2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: Hydrogeologické posouzení bylo zpracováno s cílem vypořádání připomínek ČIŽP, obce Nelahozeves a společnosti AQUATEST a.s. k Analýze rizika společnosti GEOtest a.s. z února 2013. Hydrogeologické posouzení bylo součástí materiálů k povolení IPPC IV. etapy skládkování na lokalitě.

2. Průzkumy kontaminace 

Název zakázky: Rosice, statek Na Říčance – průzkum kontaminace

Rok realizace:  2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: ověření případné kontaminace hodninového prostředí v prostoru silážních jam a stávajících budov v areálu bývalé statku Na Říčance v k.ú. Rosice u Brna.

Název zakázky: Brno Černovice – hydrogeologický průzkum dílčí skládky T5

Rok realizace: 2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: ověření koncentrací potenciálních kontaminantů podzemní vody v nově vybudovaných hydrogeologických vrtech HV-T5-1, HV-T5-2 a HV-T5-3 a stávajícím vrtu PV-1 na odtokové linii dílčí skládky T5 systému Černovické skládky. 

Název zakázky: Pozořice, zemědělský areál – ekologický audit

Rok realizace:  2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: průzkum potenciálního znečištění zemin a podzemní vody v bývalém zemědělském areálu v Pozořicích.

Název zakázky: Adamov, výrobní hala – ekologický audit

Rok realizace:  2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: průzkum potenciální kontaminace stavebních konstrukcí a horninového prostředí a ocenění případných nákladů na odstranění ekologické zátěže pro účely rekonstrukce výrobní haly v areálu Adast v Adamově. 

  

3. Monitoring 

Název zakázky: Brno, Černovická skládka – monitoring podzemní vody

Rok realizace: 2007 - 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: monitoring kvality podzemní vody z 19 objektů monitorovacíh systému skládky ve dvou vzokovacích termínech – jaro a podzim. Vzorkování podzemní vody na stanovení obsahů NEL, ClU, BTEX a ZCHR, každým rokem je zpracovávána dílčí zpráva po jarním kole a závěrečná po podzimním kole vzorkování.

Název zakázky: Újezd u Mohelnice, skládka TKO – monitoring podzemní vody

Rok realizace: 2008 - 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: kvartální monitoring kvality podzemní vody ze tří vrtů a výtoku povrchové vody v prostoru rekultivované skládky TKO na stanovení NEL, TK, pH, CHSK, amonných iontů, kyanidů. Vyhodnocení formou kvartálních zpráv.

Název zakázky: Vlkoš, skládka TKO - monitoring podzemní a povrchové vody

Rok realizace: 2012 - 2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: vybudování monitorovacího vrtu MV-1 a realizace 4 kol monitoringu podzemní a povrchové vody v prostoru skládky TKO v rámci její rekultivace.  

Název zakázky: Červený Kostelec, PANDA FROST – postsanační monitoring

Rok realizace: 2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: vyhodnocení 4 kol postsanačního monitoringu areálu po sanaci zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky. Realizovány 4 kola vzorkování celkem 7 vrtů a 2 odběrných míst povrchové vody.

 

Název zakázky:  D1 0136 Říkovice - Přerov, obnova hydrogeologických vrtů a monitoring

Rok realizace: 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: obnova a oprava stávajících hydrogeologických vrtů monitorovací sítě a realizace monitoringu úseku dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov.

  

4. Analýzy rizik

Název zakázky: Humpolec, areál bývalých vojenských staveb – aktualizace analýzy rizik

Rok realizace: 2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: AAR kontaminovaného území v areálu bývalých vojenských staveb Hálkova ulice v k.ú. Humpolec. AAR vycházela z výsledků provedené sanace zemin a podzemní vody, doplněny byly kontrolní odběry vzorků zemin a podzemní vody.  

Název zakázky: Vlkoš, skládka TKO – aktualizace analýzy rizik

Rok realizace: 2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: AAR prostoru skládky TKO po ukončení rekultivace a sanačním monitoringu.

Název zakázky: Olšany, OP papírna, s.r.o. – aktualizace analýzy rizika

Rok realizace: 2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: Ověření aktuálního stavu kontaminace horninového prostředí a hornocení rizika areálu OP papírna, s.r.o. v Olšanech. Průzkumem nebylo zjištěno překročení cílových parametrů v podzemní vodě, stanovených ČIŽP OI Olomouc. Hodnocením možného ohrožení zdraví nebyla zjištěna žádná zdravotní rizika a nebylo zjištěno riziko ohrožení ekosystémů, vycházející ze zjištěného stupně znečištění horninového prostředí v areálu. Doporučené nápravné opatření zahrnuje sledování kvality podzemní a povrchové vody.

 

5. Sanační práce

Název zakázky: Toužim OZT - sanace

Rok realizace: 2000 - 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ClU byla zahájena v únoru 2000. Saturovaná zóna je sanována čerpáním podzemní vody a dekontaminací na stripovacím zařízení. Asanace nesaturované zóny byla prováděna metodou ventingu a odtěžením dílčích primárních ložisek kontaminace.

Název zakázky: NAREX Ždánice - sanace

Rok realizace: 2000 - 2015

Charakter zakázky, účel a výsledky: sanace staré ekologické zátěže v areálu objednatele. Jde o likvidaci znečištění nesaturované a saturované zóny NEL a ClU.

Název zakázky: Vyškov, VYDOS SERVIS a.s. - sanace

Rok realizace: 2006 - 2011

Charakter zakázky, účel a výsledky: Eliminace znečištění saturované zóny ropnými látkami a zamezení šíření kontaminace z prostoru areálu společnosti VYDOS SERVIS a.s. ve Vyškově. Sanace saturované zóny probíhala prostřednictvím sanačního čerpání 2 vrtů a aplikací nutrientů pro biodegradaci in-situ zbytkového znečištění. Od roku 2009 byla aktivní sanace ukončena a následně probíhal postsanační monitoring.

Název zakázky: Brno, ČD DKV Horní Heršpice - sanace

Rok realizace: 2006 - 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: sanace kontaminace horninového prostředí ropnými látkami na lokalitě DKV. Na lokalitě je zajišťováno sanační čerpání kontaminované podzemní vody, odběry vzorků a jejich analýzy a geologické služby v rámci sanačního zásahu. Od 1.1.2014 na lokalitě probíhá postsanační monitoring. 

Název zakázky: Brno, ČD DKV Maloměřice - sanace

Rok realizace: 2006 - 2015

Charakter zakázky, účel a výsledky: sanace kontaminace horninového prostředí ropnými látkami na lokalitě DKV. Na lokalitě je zajišťováno sanační čerpání kontaminované podzemní vody, odběry vzorků a jejich analýzy a geologické služby v rámci sanačního zásahu. 

Název zakázky: ČD, DKV Brno, p.j. Tišnov - sanace

Rok realizace: 2007 - 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: sanace kontaminace horninového prostředí ropnými látkami na lokalitách DKV Brno. Od 1.1.2014 na lokalitě běží postsanační monitoring.

   

6. Supervize, oponentní posudky

     

Název zakázky: MORA MORAVIA, s.r.o. - supervize

Rok realizace: 2002 - 2012

 

Charakter činnosti: supervize sanačních prací, prováděných firmou GEO Group a. s., Praha. Sanace spočívá v odtěžení zemin kontaminovaných NEL a TK a sanaci podzemních vod kontaminovaných ClU, NEL a TK. Sanační práce probíhají na lokalitách Hlubočky, Šternberk a Dvorce.

Název zakázky: KVS Ekodivize, a.s. - supervize

 

Rok realizace: 2003 - 2012

Charakter činnosti: supervize sanačních prací, prováděných firmou GEO Group a. s., Praha. Sanace spočívala v odtěžení kontaminovaných zemin a v sanaci podzemní vod, kontaminace NEL a ClU. Následoval postsanační monitoring podzemních vod.

 

Název zakázky: Bystřice pod Hostýnem, JMDZ - supervize

Rok realizace: 2003 - 2013

 

Charakter činnosti: supervize sanačních prací, prováděných firmou KAP spol. s r.o. Sanace zemin a podzemní vody kontaminované PAU a NEL. 

Název zakázky: DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram  - supervize

Rok realizace: 2011 - 2014

 

Charakter činnosti: supervize při realizaci ekologických akcí v o.z. SUL DIAMO s.p. z prostředků Výnosů z privatizace na zahlazování následků hornické činnosti. Supervize se týká akcí v oblasti Příbram, Okrouhlá Radouň, Mydlovary, Zadní Chodov, Horní Slavkov a Kutná Hora.                                                                                              

 

7. Hydrogeologické průzkumy a posudky, vodní zdroje

Název zakázky: Jablunkovsko – posílení kapacity místních zdrojů – HG posouzení

Rok realizace: 2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: Hydrogeologické posuzení využitelnosti stávajících zdrojů v oblasti Jablunkovska, včetně návrhu realizace nových zdrojů v této oblasti pro navýšení kapacity o celkovém množství 5,0 l.s-1.

Název zakázky: Miroslav, vodní zdroj – vyhodnocení čerpací zkoušky

Rok realizace: 2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: Zjištění stavu výstroje, vyčištění a regenerace hydrogeologických vrtů HV-24J, HV-25J a HV-210J, ze kterých je jímána podzemní voda do vodovodu pro veřejnou potřebu Miroslav. Po vyčištění vrtů bylo provedeno ověření vydatnosti objektů a kvality podzemní vody.

Název zakázky: Brno Černovice Kneslova 1a – vodní zdroj

Rok realizace: 2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: Vybudování vrtu HVC-1 jako zdroje podzemní vody jako užitkové v areálu tenisových kurtů. Vrt vytýčen na základě GF průzkumu, Ověřena vydatnost 1,5 l.s-1

Název zakázky: Šebrov – vodní zdroj

Rok realizace: 2013

Charakter zakázky, účel a výsledky: Vybudování vrtu HVS-1 jako zdroje podzemní vody pro posílení stávajícího vodního zdroje obce Šebrov. Vrt vytýčen na základě GF průzkumu, vybudován do hloubky 54,0 m p.t., čerpací zkouškou ověřena vydatnost 0,08 l.s-1.  

Název zakázky: Hvozdec – vodní zdroj

Rok realizace: 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Vyhledání místa pro vybudování nového zdroje pro obec Hvozdec, na základě geofyzikálního průzkumu bylo vytipováno vhodné místo. Následně byl zpracován podrobný projekt hydrogeologických prací pro vybudování vodního zdroje. Dále byla součástí prací regenerace stávajícího vrtu VJ-2.

Název zakázky: Věrovany, vrt HV-201 – vodní zdroj

Rok realizace: 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: hydrogeologické práce při obnově vrtu HV-201 v k.ú. Věrovany pro zapojení do jímacího území pro zásobování obyvatel pitnou vodu. Provedeno čištění potrubí od vrtu do prameniště, hydrodynamická zkouška a ověření kvality podzemní vody.

Název zakázky: Hydrogeologická vyjádření k povolení k nakládání s podzemními vodami

Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vodní zdroje: Dědice, Dětkovice, Drnovice, Kašparov, Kobeřice u Brna, Krásensko, Moravské Málkovice, Mouřínov, Nížkovice, Nové Sady, Olšany, Pazderna v Dědicích, Prusy – Boškůvky, Račice, Rašovice

Investor: Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Vodní zdroje: Crhov, Černá Hora – Zelený kříž, Drnovice, Lazinov, Lažany, Nýrov, Ostrov – Balcarka, Rozseč nad Kunštátem, Sloup, Spešov, Šebetov – Světlá, Štěchov, Tasovice, Valchovské jímky, Velké Opatovice, Voděrady

Investor: Obce

Vodní zdroje: Dolní Dobrouč, Jarcová, Ježkovice, Kunštát na Moravě, Podomí, Rostěnice, Silůvky, Újezd u Kunštátu, Žernovník u Černé Hory.

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje

Vodní zdroje: Litovel - Chořelice, Olomouc - Hodolany

Název zakázky: Hydrogeologické podklady pro návrhy ochranných pásem vodních zdrojů

Investor: Obce

Vodní zdroje: Bohdalice, Dolní Poříčí, Lazinov (Na Vrších, Pod Bučím a Na Bařině), Maršov, Podomí, Sasina, Žernovník

Investor: Vodovody a kanalizaceVyškov, a.s.

Vodní zdroje: Dědice

Investor: GenAgro Říčany, a.s.

Vodní zdroje: zdroj ST - Mlýnské

Název zakázky: Hydrogeologické posouzení vydatnosti vodních zdrojů

Investor: Obce

Vodní zdroje: Miroslav, Vrchy u Fulneka, Šebrov – Kateřina, 

 

8. Ekologické služby

Název zakázky: Kroměříž, MAGNETON – zkoušky těsnosti

Rok realizace:  2012

Charakter zakázky, účel a výsledky: zkoušky těsnosti náhradním způsobem podle Vyhlášky  450/2005 Sb. v platném znění. Celkem se jednalo o 37 nádrží a 2 záchytné jímky v areálu společnosti – provozy Neutralizace, Kalírna, Galvanovna a Lakovna.   

Název zakázky: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. – základní zpráva

Rok realizace:  2013 - 2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, název zařízení Vápenný program KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.  

Název zakázky: Austin Detonator s.r.o. – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, zařízení na výrobu výbušnin.  

Název zakázky: OP papírna, s.r.o. – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, název zařízení Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny.

Název zakázky: Macco Organiques, s.r.o. – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, název zařízení Výroba chloridů vápenatých, výroba chloridů hořečnatých, multifunkční linka.  

Název zakázky: MWV Svitavy s.r.o. – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, název zařízení Hlubotisk.  

Název zakázky: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, název zařízení Zpracovatelská část Vřesová.   

Název zakázky: Českomoravský cement, a.s., závod Králův Dvůr – Radotín, provozovna Radotín – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích.  

Název zakázky: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. – základní zpráva

Rok realizace:  2014

Charakter zakázky, účel a výsledky: Základní zpráva dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci, zařízení na výrobu vápna – závod Vápenka Mokrá.  

 

 

 

 Aktuality | Související odkazy | Napište nám | Kontakt | Certifikace | Úvod | Profil společnosti

Řez A-A v2008 web.jpg

ENVI-AQUA, s.r.o.
Blatného 1
616 00 Brno

Tel.: +420 541 214 615
Fax: +420 541 214 617

enviaqua@enviaqua.cz

IČ: 60753404
Firma zapsána u KS Brno,
odd. C, vložka 19465

foot[1].png